پیشگیری و کنترل پوسیدگی دندانی

فهرست مطلب

photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۱ ۱۹ ۵۲ ۳۹ نوشتهبررسی میزان خطر پوسیدگی دندان قبل از وقوع پوسیدگی و یا در مراحل اولیه پوسیدگی از وظایف مهم دندانپزشک است.
اهمیت ریسک فاکتور ها
– از نظر اقتصادی و دوام خدمات دندانپزشکی
– تشخیص سرعت و میزان پیشرفت پوسیدگی
– توقف پیشرفت پوسیدگی در مراحل اولیه
– امکان رسوب مجدد املاح معدنی روی دندان(رمینیرالیزاسیون)
– تعیین تعداد جلسات ویزیت دوره ای برای بیماران
– انتخاب نوع ماده ترمیمی و طرح درمان مربوطه
– تعیین برنامه کنترل و پیشگیری برای بیماران متناسب با ریسک فاکتور ها
مهمترین ریسک فاکتور ها عبارت اند از
– سن
– جنس
– میزان فلوراید آب آشامیدنی
– مراقبت در منزل
– عادات غذایی
– عادات مضر
– داروها
– وضعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی فرد
– میزان پوسیدگی – کشیدن و پر کردن های فصلی در دهان
– تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی
– وضعیت روحی و روانی