مكانيزم پوسيدگى دندان

یکی از کربوهیدراتهايى که بیشترین نقش را در پوسیدگی دندان دارد ساکارز(قند) است نقش قند غذایی بدین صورت است که سبب تجمع باکتری های پوسیدگی زا در درون پلاک دندانی(بیوفیلم)می شود و دوم اینکه این بیوفیلم که لایه ای نازک ،چسبنده و حاوی میکروب میباشد وقتی در معرض ساکارز قرار میگیرد ph آن اسيدى مى شوداین فعالیت اسیدزائی میکروبها با افزایش تعداد دفعات مصرف شیرینی در طول شبانه روز منجر به پوسیدگی دندان میشود.و لذا مهم ترین نکته در پیشگیرى از پوسیدگی دندان کاهش تعداد دفعات مصرف شیرینی است کسانیکه دارای عادات غذائی پوسیدگی زا هستد قبل از درمان بایستی عادات غذایی خود را با نظارت دندانپزشک کنترل کنند بعد اقدام به درمان های پیشگیرانه و یا پیشرفته کنند

فهرست مطلب