مزاياى لامينيت

پرسلن لامينيت بسیار زیبا و قابل اعتماد است ولی اين درمان داراى حساسيت تكنيكى است و شرط دوام و زیبا بودن پرسلن لامینت ونیر تشخیص صحیح ، اجرای طرح درمان دقیق با تکیه بر دانش تخصصی زیبایی شناسی است

مزایای پرسلن لامینت ونیر

– کنترل و ثبات رنگ
– سازگاری با نسوج اطراف دهان
– اتصال محکم به دندان (با رعایت اصول خاص)
– مقاوم نسبت به سایش
– حداقل تراش دندان
– توانایی پوشش تغیر رنگ ها
– مقاوم به مواد شیمیایی
– عدم محدودیت در شکل و فرم دندان

فهرست مطلب