قانون نسبت طلايى و نسبت طول به عرض دندانها:

فهرست مطلب

تناسب نمایش دندان ها از نماى روبرو (قانون طلائی)
محل تماس ،تمایل محوری ، ونسبت طول به عرض دندان ها در اين بيمار رعايت نشده بود زيبايى لبخند بيمار از طريق رعايت قانون طلايى وسفيدشدن دندانهابهبود يافته و با اصلاح نسبت طول به عرض دندانها در جلسه بعد لبخند بيمار بهتر خواهد شد.