عناصر هنرى در دندانپزشکى زیبایى

عناصر هنری در دندانپزشکی زیبایی
فهرست مطلب

1- شکل یا فرم دندان
2- قرینگی و تناسب
3- خصوصیات سطحی
4- رنگ
5- ترانسلوسنسی

همه این عناصر در دندانپزشکی زیبایی حائز اهمیت هستند ، دانش و فهم این عناصر هنری در کسب نتایج کار بسیار تاثیرگذار است.

شکل یا فرم دندان

شکل دندان ها ظاهر زیبای آنها را تعیین میکند برای کسب زیبایی مطلوب بایستی شکل و فرم طبیعی هر دندان را به خوبی شناخت ، حدود خارجی ، زاویه ، میزان تحدب داخلی و خارجی ، فرم اتصال به دندان مجاور همه به زیبایی یک دندان در لبخند کمک میکند.

شکل و فرم یک فرد جوان با مسن یا خانم ها نسبت به آقایان بسیار متفاوت است ، با ایجاد خطای بصری از طریق شکل و فرم دندان ها ، همچنین با کنترل نواحی انعکاس نور و سایه میتوان به زیبایی دندان یا مجموعه لبخند کمک کرد.

تقارن و تناسب دندان ها

ظاهر کلی لبخند به میزان زیادی ازطریق تقارن و تناسب دندان ها كنترل میشود دندان های غیر قرینه یا دندان های که متناسب با دندان های مجاور نیستند حس تعادل (هارمونی) لازم برای زیبایی مطلوب را از بین میبرند یکی از قدیمی ترین قوانین پذیرفته شده در مورد تناسب نسبی دندانهاى قدامى بالا نسبت طلائی است ، این نسبت که در هنر و طبیعت هم رعایت میشود در لبخند زیبا هم کاربرد دارد به این معنی که هنگام مشاهده لبخند از روبرو دندان های جلوتر نسبت به دندان های عقب تر 60% بزرگتر به نظر می رسند این سایز ظاهری دندان ها هنگام مشاهده از جلو می باشد نه اندازه واقعی دندان منفرد.

موقعیت و ردیف بودن دندان ها

توازن و تعادل کلی لبخند ، بسیار به موقعیت مناسب دندان ها و نحوه قرارگیری آنها در قوس بستگی دارد، دندان های چرخیده شکل قوس را خراب می کند ، برخی چرخش های کوچک را میتوان با کامپوزیت ونیر تصحیح کرد.

خصوصیات سطحی دندانها

خصوصیات سطحی حالت و فردیت دندان ها را مشخص میکند این ویژگی در افراد جوان و مسن متفاوت است و همچنین میزان انعکاس نور وابسته به همین خصوصیات سطحی است.

رنگ دندان ها

رنگ یک عنصر هنری بسیار پیچیده است. در دندانپزشکی زیبایی سه عنصر پایه ای رنگ مورد توجه است:

1-Hue (ته رنگ)

2- value (یا میزان روشن و تیره بودن رنگ)

3- chroma (میزان رنگ) معمولا یک سیر تدریجی رنگ از مجاور لثه تا لبه برنده اتفاق می افتد.

یعنی ناحیه لثه ای بعلت اینکه مینا نازک تر است تیره تر است ، افراد جوان دارای رنگ دندان روشن تر هستند ، می توان رنگ دندان ها را با آرایش صورت هماهنگ کرد.

ترانس لوسنسی

یعنی این که نور قبل از انعکاس به سمت خارج تا حدی به عمق بافت دندان یا ترمیم نفوذ کند. چون در دندان طبیعی نور قبل از انعکاس از مینا به درون عاج نفوذ می کند و این ویژگی باعث زنده بودن رنگ میشود.