روکش های تمام سرامیک

امروزه سرامیک ها کاربرد وسیعی در دندانپزشکی زیبایی پیدا کرده اند.
ترکیب اصلی سرامیک ها (پرسلن ها ی دندانی) شیشیه یا سیلیکات است که چند عنصر فلزی به آنها اضافه میشود.
برای دستیابی به یک روکش زیبا و با دوام پس از تشخیص ،طرح درمان ،اماده سازی دندان و لثه مجاور که مهمترین مرحله درمان میباشد دندانپزشک هماهنگ با بیمار تصمیم میگیردکه از کدام سرامیک استفاده نماید مهمترین تفاوت سرامیک ها در زیبایی و استحکام آنها می باشد

فهرست مطلب