جويدن ادامس مفيد است يا مضر

فهرست مطلب

با جویدن آدامس ترشح بزاق
افزایش می یابد که این خود به تمیز شدن دندان ها کمک می کند و از طرفی بزاق حاوی آنزیم های مفید علیه باکتری های دهان است که روی هم رفته می توانند جلوی ایجاد پوسیدگی دندان را بگیرد. از طرف دیگر خود آدامس هم به تمیز کردن سطوح دندان ها کمک می نمايد با توجه به اينكه
قند ماده محبوب برای باکتری های پوسیدگی زا است كه با مصرف ان و توليد اسيد بر روى سطح دندان سبب پوسيدگى ان ميشوند و چون شيرينى موجود در ادامسها از نوع زايلتول است
باکتری ها قادر به مصرف آن نیستند بدین ترتیب تا حدود زیادى فعالیت پوسیدگی زایی میکروبهاراکاهش مى دهد