ترمیم های تمام سرامیک دندان

فهرست مطلب

All ceramic restorations نوشتهترمیم های سرامیکی – فلزی سالهاست که به خاطر نتایج قابل پیش بینی و زیبایی قابل قبولشان مورد استفاده قرار میگیرند علیرغم این امر تقاضا برای زیبایی بیشتر و مسائلی که در مورد زیست سازگاری فلزات وجود دارد، سبب شده تا اخیرا توجه دندانپزشکان به ترمیم های تمام سرامیک جلب گردد.

ترمیم های تمام سرامیک بطور کامل از پرسلن ساخته شده و در ساختمان آن از فلز استفاده نمی شود، تنها دلیل استفاده از سرامیک ها در دندانپزشکی، زیبایی و خصوصیات بیولوژیکی عالی آنهاست.

نمای ظاهری سرامیک ها و میزان استحکام آنها در سیستم های مختلف متفاوت است.

ازسرامیک ها برای ترمیم های داخل تاجی بجای آمالگام و کامپازیت و خارجی تاجی بصورت لامینت ونیر و روکش و حتی بریج استفاده میشود.