بزاق دهان و اهمیت آن:

فهرست مطلب

بطور طبیعی انسانها روزانه 500 میلی لیتر بزاق ترشح می کنند این میزان در پاسخ به محرکها کم و زیاد میشود.
بزاق مهم ترین عامل دفاعی بدن در مقابل پوسیدگی دندانهاست. کاهش آن منجر به افزایش پوسیدگی دندان میشود.چنانچه میزان PH بزاق به پایین تراز اندازه بحرانی برسد (در شرایط مصرف شیرینی) دندانها شروع به حل شدن می کنند (دمینرالیزه میشوند).
با افزایش ترشح بزاق این اسید خنثی میشود و همچنین بزاق دارای خواص زیر میباشد:
1-روان کننده ;Lubrication
2-شستشو دهنده ;Cleansing
3-خنثی کننده Buffering;
4-رمینرالیزه کننده;Remineralization
5-حفاظت کننده ;Protection
گفته میشود با جویدن آدامس بدون قند میزان ترشح بزاق تا 10 برابر بیشتر میشود .